FGindexDockorna.jpg

Samtida danskonstnärer i Skåne – ett nedslag i den skånska samtida dansen 2018

Då ROOM X visades i Skåne under 2018 medverkade hela arton samtida professionella danskonstnärer! Var och en bildade med sina egna särpräglade verk stommen i ROOM X. Flytande Galleriet visade därigenom på den mångfald som kännetecknar den skånska samtida danskonsten idag. I en katalog presenteras dem alla tillsammans med ytterligare ett par Skånebaserade danskonstnärer med egen produktion (vilket kännetecknar alla medverkande). Inom snar framtid kommer du kunna ladda ner den gratis som pdf här. Här i webbversionen finns även länkar för vidare läsning och information över de medverkande.

 

Danskonstnärer

Graham Adey

Graham Adey

flyttade till Malmö år 2010 för att jobba som dansare hos Skånes Dansteater. Under senare år har han producerat egna koreografiska verk samtidigt som hans fotografiska verk visas runt om i världen.

Hans koreografiska verk handlar först och främst om människor och deras historier knutna till kulturella, normativa och sociala kontexter. Speciellt intresse finner han hos de medverkandes egna berättelser och genom dem utmanas normer som både ifrågasätter och styrker betraktarens föreställningar. I tätt samarbete med de medverkande dansarna utgår han från bilder som sedan ligger till grund för diskussioner och skapar ramverk som de medverkande utforskar genom improvisation. Genom att observera dessa improvisationer skapar han samlingar av associativa abstraktioner som utgör byggstenar i sökandet efter ett avskalat och ärligt uttryck i hans verk.

 

Malin Astner/Henrik Andersson

Malin Astner/Henrik Andersson

Malin Astner och Henrik Andersson bildar tillsammans en tvärkonstnärlig performanceduo som arbetat tillsammans sedan 2012. Henrik med en bakgrund inom teater och musik, Malin inom dans.

Genom associativ dramaturgi skapar de mening och tankar hos sin publik för att påverka och ställa frågor. Duon arbetar nyfiket med historia och samtid, olika material och objekt, fysiskt så väl som associativt. I mötet mellan deras praktiker skapas performancekonst utifrån text, musik och rörelse. Frågeställningar som återkommer är exempelvis: hur kan arbetet länkas samman med det omgivande rummet och dess historia, hur kan estetik påverka en tankebana eller hur påverkar aktuella samhällsfrågor det konstnärliga arbetet?

Duons tidigare verk har presenterats som installationer och performance i olika konstrum och gallerier.

 

Sanna Blennow

Sanna Blennow

skapar både egna soloverk och i andra konstellationer, bl.a. Mr. Rice & peanuts där hon tillsammans med Robert Logrell skapat koreografiska duetter, installationer och har publicerat texter till en nyfiken allmänhet.

Hennes soloarbete utgår oftast från något personligt som iscensätts i något brutna narrativ, eller som översätts till andra material och ställs ut. En nyfikenhet för olika förståelser av verkligheten och varandet får invanda beteendemönster att twistas, vändas, vridas och förvridas; att översätta och bero-ende av den kontext arbetet befinner sig i formas tankar om.

Hennes verk uttrycks ofta med ord och text, energier mellan kroppar och installation.

Mer om Sanna Blennow:
http://samesizeworks.com/

 

Christine Brorsson

Christine Brorsson

Med en stor variation av uppdrag på frilansbasis som dansare, koreograf och skribent, i Sverige och utomlands, har Christine Brorsson använt dans, gestaltning och ord som verktyg för att berätta, uttrycka, förmedla och kommunicera. Christine har en kandidatexamen i Textdesign från Mälardalens Högskola och dansarutbildning från Balettakademien i Stockholm.

Christine har sökt sig till sammanhang där hon jobbat med dans och rörelsekvaliteter som berättande element i en historia eller med fysiska karaktärer som använder ord. Hon har också koreograferat dans till specifika målgrupper, kontexter och inspelade intervjuer.

I skapandet av dans och koreografi är det intressant för Christine att jobba uttrycksfullt, mottagarorienterat och att ta med sig kunskaper från text- och informationsområdet in på scenen.

 

Miguel Cortés

Miguel Cortés

arbetar i sin praktik med dans, kropp, röst och multimedia. Den samtida danskonsten bildar en klangbotten färgad av en karriär som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden inom dans, teater, film och musikal.

I fokus för Cortés utforskande befinner sig ofta det mellanmänskliga mötet; en relation till människan där skröpligheten är en del av samvaron. Av speciellt intresse är olika typer av tillstånd som en väsentlig del av varandet: mellanrummen där vi uppfattar och upplever oss i världen.

Hans verk utgår ofta ifrån sociala frågeställningar, vilka styr och sätter sin prägel på valet av uttrycksmedel. Inbäddat i en tvärkonstnärlig kontext ges kropp, media, rum och text plats i sökandet efter det dialogiska.

Mer om Miguel Cortés:
The Art & Confusion Project – https://www.artandconfusion.com
Flytande Galleriet – https://www.flytandegalleriet.se
Did You Get the T-shirt? –  https://didyougetthetshirt.com/

 

Majula Drammeh

Majula Drammeh

kom först i kontakt med dansen via olika community-dansprojekt i området där hon bodde. Genom dessa förstod hon att dansen var en av hennes uttrycksformer och hon valde att gå vidare med dansen genom att utbilda sig vid Dans-högskolan i Stockholm samt Laban Center i London.

Under senare år, efter att ha arbetat som dansare, skapar hon egna projekt i takt med att hennes egen konstnärliga röst vuxit sig allt starkare. Hennes verk tar bl.a. upp teman och ämnen som: människor och beteenden, hur humor och ärlig närvaro kan förena oss i tid och rum samt hur kroppen och dess närvaro kan förbrylla.

I sina verk arbetar hon ofta med strukturerade scores, eller "planer" som hon kallar dem, vilka skapar möjligheter och förutsättningar för att närma sig ovanstående teman och ämnen.

Mer Majula Drammeh:
https://majuladrammeh.wixsite.com/majula

Nya Rörelsen – https://www.nyarorelsen.com/


Victor Fröjd

Victor Fröjd

Han hittade dansen genom musiken och värdesätter utbytet mellan musik och rörelser och utbytet mellan människor. Hans grund är freestyle med rörelseteknik från hiphop och house.

Han studerade vid den 1-åriga streetdansutbildningen på Åsa Folkhögskola och har en kandidatexamen i danspedagogik med inriktning street från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm.

Jamma, klubba och battles har varit en stor del av livets resa för att förstå kulturen och för att utmana och uttrycka sig. Som dansartist och koreograf utgår de flesta av hans arbeten från ett normkritiskt tillvägagångssätt till streetgenren och scenkonst i allmänhet. Under de senaste åren har arbetet utgått ifrån ideér kring tid, fenomenet början och ärlighet.

 

Khamlane Halsackda

Khamlane Halsackda

har en bakgrund som dansare i ett flertal moderna dans-kompanier. Sedan 2006 skapar Halsackda självbiografiska verk där han med verkliga händelser ur sitt liv vill uppmuntra till en öppenhet kring det sårbara inom oss, både inför en själv och inför andra. Genom att blottlägga sina egna föreställningar utmanar han även betraktarens i en ambition att skapa medvetenhet och diskussion kring de diskurser som omger oss, inklusive dem vi själva bär på.

Hans arbete befinner sig ofta i skärningspunkten mellan iscen-sättning och faktisk verklighet: den verklighet, fiktion och poesi som skapas i ögonblicket och mötet med publiken. Humor spelar en viktig roll i hans arbete för att närma sig tyngre ämnen för att göra verket tillgängligt

Mer om Kham Halsackda:
http://khamlanehalsackda.com/

Nya Rörelsen – https://www.nyarorelsen.com/

 

Kirstine Ilum

Kirstine Ilum

har alltid haft ett starkt intresse för fysiskt utmanande rörelse-former som leker med extrema risktaganden. Det visar sig i hennes tidigare koreografiska arbete och var ett av skälen till att hon 2009 tillsammans med Daniel Eriksson grundade det Malmöbaserade danskompaniet Somatic Noise.

Efter en period av utbrändhet 2015 har hennes konstnärliga arbete genomgått en förändring, då hennes senare erfaren-heter påverkat henne djupt. Det visar sig bland annat i att det sårbara och icke-perfekta ges ett större utrymme, såväl i hennes verk som i de konstnärliga processerna.

Hennes arbete rör sig inom olika genrer från konceptuella installationer, dansfilm och poetiska teaterstycken till dansverk med en touch av spektakulär rörelseestetik.

 

Memory WaxJohanna Jonasson/Miguel Azcue – Memory Wax

Johanna Jonasson och Miguel Azcue är konstnärliga ledare för Memory Wax danskompani som de startade 2004 i Malmö. De har båda lång bakgrund som dansare och har arbetat med en rad internationella danskompanier och koreografer.

Jonasson och Azcue har gjort sig kända för ett starkt visuellt uttryck och ett avskalat, teatralt rörelsespråk inspirerat av "vardagsrörelser". Relationen mellan människor är centralt i deras verk och även relationen med en själv som ständigt för-ändras. I deras arbetsprocesser ges fantasin en framträdande plats där idéer och koncept kan skapas med inspiration från till exempel en film, ett möte, en bild eller sönderrivna papper i en papperskorg. Genom associativa lekar med rekvisita förvand-las kända och okända ting till nya skapelser där endast fanta-sin sätter gränser!

 

Nidia Martínez Barbieri

Nidia Martínez Barbieri

kommer från Argentina där hon fick sin utbildning vid Escuela de Danzas Clásicas de La Plata 2002. Hon har varit verksam i Argentina och Belgien och sedan 2013 är hon baserad i Malmö som dansare och koreograf.

Hon riktar sig till en bred publik och i synnerhet till dem som inte mött samtida danskonst än. I sina verk och sitt arbete strävar hon efter att verket kommunicerar på flera olika plan: kognitivt, taktilt, emotionellt, rationellt, perceptuellt, med fanta-sin, m.m. För henne skapar den samtida danskonsten en möjlighet att öka förståelsen för människans komplexa natur. En komplexitet som inte enbart kan förstås genom ord.

Under den konstnärliga processen använder hon sig ofta av improvisation, både för att utforska rörelsen och temat och för att arbeta med den koreografiska kompositionen.

Mer om Nidia Martínez Barbieri:
https://nidiamartinezbarbieri.blogspot.com/
http://www.nidiamartinezbarbieri.com
Nya Rörelsen – https://www.nyarorelsen.com/
Facebook: www.facebook.com/SamtidaDans.NidiaMartinezBarbieri

Videos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYuSB_h7G6mJhyVPKKlwRDeJumHzxVx1

 

 

Maria Naidu

Maria Naidu

är en mångfacetterad scenkonstnär vars långa karriär tangerat flera olika områden inom dans och teater. Under åren 1991-98 var hon medlem av det internationellt turnerande danskomp-aniet Jennifer Müller/THE WORKS (NYC), vilket influerat hennes förhållande till danskonsten djupt.

Med en kompromisslös konstnärlig integritet strävar hon efter att göra danskonst åtkomlig och tillgänglig för en bredare publik. Under senare år har hon konstnärligt utforskat frågor rörande identitet, kulturell/etniskt tillhörighet, kroppsideal och representation. Dans och rörelse är alltid dominerande i hen-nes verk men kompletteras ofta med andra konstarter, gärna i samarbete med andra konstnärer. Utmärkande är en mångfald av texturer, teatrala detaljer och underfundig humor.

Mer om Maria Naidu:
www.marianaidu.com
www.madein-theweb.com/maria-naidu
www.miscellaneous.se

 

Rumiko Otsuka

Rumiko Otsuka

är dansare och koreograf baserad i Malmö, där hon tidigare varit engagerad hos Skånes dansteater. Hennes verk har vis-ats i Malmö bl.a på Inkonst, Malmö konsthall och Karavan.

Hon är starkt influerad av sin bakgrund i den japanska kulturen och hur den tar sig i uttryck i hennes arbete. Efter att under många år ha levt i Europa återknyter hon nu genom sina verk sin relation till den japanska kulturen. För ögonblicket är känsl-or föremål för hennes undersökande där hon genom Alba Emoting Technique utforskat rörelser utifrån ett rent emotionellt perspektiv. Resultatet blev verket Lycka som hon skapade i samarbete med Nidia Martínez Barbieri.

Rumiko Otsuka skapar ofta i samarbete med andra konstnärer, där hennes verk föregås av långa och intensiva perioder av research.

Mer om Rumiko Otsuka:
http://rumikootsuka.com/
Nya Rörelsen – https://www.nyarorelsen.com/

 

Ingrid Rosborg

Ingrid Rosborg

Intresserad av rörelsens existentiella behov av tid och efter undersökande kring sätt att fånga upp minnet eller ekot av rörelsen, arbetar Ingrid med olika konstuttryck och material som ett sätt att förlänga eller generera rörelser.

Ingrid har frilansat som dansare och koreograf sedan 2005. Hennes dansfysiska bakgrund kommer från modern dans och wu shu "kung fu". Hon har skapat verk i liten och stor skala och för olika miljöer. Hon har haft många samarbeten med konstnärer från olika fält och är kontinuerligt igång med något slag av konstnärlig forskning ensam och/eller tillsammans med andra. Hon undervisar regelbundet i wu shu och samtida dans och håller workshops och föreläsningar. De senaste åren har hon hållit flera Skapande Skola-projekt, för barn och tonår-ingar, i kreativt rörelseskapande, kroppskännedom och rörelse-förståelse.

 

Malin Skoglund

Malin Skoglund

är utbildad på École Jacques Lecoq, London Contemporary Dance School samt vid California Institute of the Arts i koreo-grafi och experimentellt skrivande. Sedan 2001 har hon varit verksam i Skåne med ett tjugotal uppsättningar.

Malin utforskar utanförskap och gränslandet mellan kropp och språk. Med ett poetiskt tilltal gestaltar hon längtan och motstånd och belyser en del av de normer som styr våra liv. Genom parallella processer, som kan pågå under flera år, arbetar hon fram koncept och manus till sina verk. Materialet bildar sedan ett ramverk som hon tillsammans med dansare och skådespelare utforskar bl.a. genom improvisation. I hennes arbete utforskar hon även olika uttrycksformer som experimentell dockteater och röstperformance, ofta med humor och absurditet som kännetecken.

Mer om Malin Skoglund:
Heart Archive – https://www.heartarchive.com
Flytande Galleriet – https://www.flytandegalleriet.se

 

Claudine Ulrich

Claudine Ulrich

Med en bakgrund i schweiziska landslaget i rytmisk gymnastik avslutade hon 2004 sin dansutbildning på Danshögskolan i Stockholm. Sedan 2006 har hon specialiserat sig på "Aerial Dance” genom en kombination av klättring och dans. Nu senast studerade hon Advanced Studies in Spatial Design vid konsthögskolan i Zürich 2015.

Frågeställningar kring samhällsnormer är ett återkommande tema och en drivkraft bakom hennes verk. Istället för "pek-pinnar" vill hon hellre väcka funderingar kring frågan: varför inte? Hennes verk uppstår ofta ur en inre bildvärld relaterad till upplevelser, iakttagelser och intryck i hennes vardag. Hon formulerar och vidareutvecklar bilderna för att sedan definiera det som är viktigt och angeläget för henne.

Att se danskonst som en naturlig del av det offentliga rummet får henne att regelbundet skapa platsspecifika och utomhus-anpassade verk.

Mer om Claudine Ulrich:
Sardine Sauvage: https://sardinesauvage.com
Flytande Galleriet – https://www.flytandegalleriet.se

 

wecollective

wecollective

Lisa Nilsson och Jilda Hallin bildade duon wecollective i Antwerpen 2015, efter sin examen från Dans- och Cirkus-högskolan i Stockholm. Ursprungligen kommer de från en bakgrund av jazzdans och show men har genom sin utbildning riktat in sig på samtida dans med improvisation och praktik-baserat arbete som grund.

Med humor och skratt skärskådar de kroppen, dess fysikalitet och rörelser. Referenser från nutidens populärkultur såsom popmusik, bilder, filmer, serier, musikvideor och sociala medier följer gärna med dem i deras skapande. De imiterar bekanta uttryck och bryter sedan ned dem för att återskapa dem på nytt. Arbetssättet leder dem till en kombination av det uppvisande och det utforskande uttrycket, vilket för dem skapar en spännande plats att utgå ifrån.

Läs mer wecollective:
https://www.kroppsklubben.se/

 

Lidia Wos

Lidia Wos

Polsk-svensk dansare och koreograf från Malmö med en lång karriär som dansare. Tillhörde under 13 år Skånes Dansteaters fasta ensemble. Verkar nu som frilansare och har de senaste åren varit flitigt anlitad som koreograf av flera danskompanier och teatrar såväl i Sverige som internationellt.

Både som dansare och koreograf har Lidia ett eget och högst personligt konstnärligt uttryck baserat på ett organiskt rörelse-språk. Det koreografiska hantverket är viktigt för henne och de koreografier hon skapar är fulla av detaljer, fantasi, musikalitet, humor och absurda vändningar. Hon utgår ofta från naturliga rörelser och vardagliga situationer i sitt skapande. Allt kan omvandlas till koreografi.

Mer om Lidaia Wos:
http://lidiawos.com/

 
 
 

Aktuellt

Room X för Riksteatern!

Room X– utdrag

Room X– trailer

Frozen in Amber visas åter på Bastionen!

från The Art & Confusion Project av Miguel Cortés.

Den 18-19 mars 2022 spelas Miguel Cortés' senaste verk Frozen in Amber på Bastionen i Malmö samt Atalante i Göteborg den 25 och 26 mars.  Det är en poetisk resa genom en värld där språket springer runt i ekorrhjul. Under ett chiffer av kåda och metall framträder genom dans, musik och röst, en samling associativa tablåer av dystopisk ärlighet.

Läs mer: https://artandconfusion.com/index.php/sv/25-frozen-in-amber-spelar-igen-i-malmo-och-goteborg

Frozen in Amber 

A Beginner’s Guide to Darkness

av Heart Archive/Malin Skoglund i samarbete med PotatoPotato Scenkonst.

If the end of the world is inside you,
draw it out and start knitting.

A beginner’s guide to darkness är ett ca 20 min långt konstverk om att ta vara på garnet och sticka sin väg genom mörkret.

Läs mer: A Beginners Guide to Darkness

 

Infomejl!

Vill du information om aktuella visningar och föreställningar kan du prenumerera på våra infomejl!Joomla Extensions powered by Joobi
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com